Skip to main content

Beleidsplan Stichting Vrienden van Hospice Marianahof.

Missie

De Vrienden van Hospice Marianahof zetten zich met hart en ziel in voor de gasten van het Hospice. Onze inzet is gericht op het vervullen of bijdragen aan zowel materiële als immateriële wensen, met als doel het verblijf van de gasten zo aangenaam mogelijk te maken. Bovendien waarderen en ondersteunen we de onmisbare inzet van de vrijwilligers, die het comfortabele verblijf van de gasten in het Hospice mede mogelijk maken.

Doel

Onze kernactiviteit is het beheer van het fonds en alle aanverwante zaken, ter ondersteuning van het Hospice, waarmee we onze missie concreet vorm kunnen geven.

Activiteiten van de Stichting

Financiële Middelen Werven

 •  Giften van gasten of hun nabestaanden ten behoeve van Hospice Marianahof.
 • Schenkingen, erfstellingen en legaten.
 • Donaties vanuit het bedrijfsleven.
 • Subsidies.
 • Fondswerving via georganiseerde activiteiten.

Beheer Financiële Middelen

 • De ontvangen financiële middelen worden gestort op een betaal/spaarrekening van de stichting.
 • De financiële middelen worden niet speculatief ingezet.
 • De stichting streeft geen winstdoel na.
 • Er wordt geen vergoeding verstrekt aan bestuursleden van de stichting.
 • De stichting bekostigt geen zakendiners/lunches.
 • Redelijk gemaakte kosten door het bestuur worden vergoed.
 • De penningmeester houdt een gedegen administratie bij over inkomsten en uitgaven.

Besteding Financiële Middelen

 • De financiële middelen worden uitsluitend aangewend voor het behalen van de doelstelling van de stichting.
 • Aanvragen kunnen worden ingediend door/via de manager van het Hospice of een aangewezen vervanger.
 • Een gift kan vooraf worden bestemd voor een specifieke besteding, mits deze past binnen de doelstellingen van de stichting.
 • Het bestuur neemt beslissingen over aanvragen in de eerstvolgende vergadering.
 • Bij persoonlijke wensen waarbij haast geboden is, zorgt de voorzitter voor een spoedige stemming per e-mail onder het bestuur.
 • Het bestuur is ook bevoegd om zelf initiatieven te ontwikkelen, die passen binnen de doelstelling van de stichting, en deze voor te stellen aan de manager van het Hospice.